ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPointรุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2555 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน