www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPointรุ่นที่ 1 และ 2 ในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2555 เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com