ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.บัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี รศ.ดร.ปรีชา เนาว์เย็นผล และ ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วม 32 คน