www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

เยี่ยมชมรายการข่าวข้นคนข่าว

   

นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช นำผู้นำนักศึกษา มสธ. 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมรายการสด "รายการข่าวข้นคนข่าว" เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com