ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมสัปดาห์บริการการศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาส มสธ. จัดกิจกรรมสัปดาห์บริการการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี