ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาทั่วประเทศ

   

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี