ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนานักศึกษาใหม่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องเรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ อ.เมือง จ.ชุมพร วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และเขาเหมนรีสอร์ท อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี รศ.ดร.พร ศรียมก รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ ผศ.วิชัย ศรีรัตน์ และบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

รุ่งอรุณรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ จ.ชุมพร
ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิต จ.ภูเก็ต เขาเหมนรีสอร์ท อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

รุ่งอรุณรีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี