ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

งานสถาปนา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 34 ปี โดยมีการสัมมนาในหัวข้อ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน