ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมแนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขารัฐศาสตร์ มสธ. ได้จัดแนะแนวการศึกษาและบรรยายทางวิชาการเรื่อง ประชาคมอาเซียนกับบริบททางการเมือง โดย รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองภูเก็ต นักเรียนโรงเรียนพุนพินวิทยาคม จ.สุราษฎร์ธานี และผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่ม นครศรีธรรมราช โดยมีผู้รับบริการแนะแนวร่วมกว่า 300 คน