www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง "ติวเนื้อหาชุดวิชา" เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสมุดประชาชน จ.กระบี่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย วันที่ 14 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีวิทยากรบัณฑิตอาสาเป็นผู้ให้ความรู้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com