www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2555

   

เมื่อวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการจัดกฐินพระราชทาน มสธ. ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีกิจกรรมสมโภชน์พระกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนศรียาภัย การถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชุมพรรังสรรค์ และในกิจกรรมครั้งนี้มีชมรมนักศึกษา มสธ. บัณฑิต มสธ. เข้าร่วมขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานและร่วมกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบนักศึกษา โดยมีนักศึกษาและบัณฑิต จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมกว่า 50 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com