www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2555 ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามาให้ความรู้ อาทิ รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษา มสธ. จ.กระบี่ บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษา มสธ. จ.สุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง "ผู้นำต้องคิด..คิดอย่างไร" ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com