ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เมื่อวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2555 ณ ที่ทำการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามาให้ความรู้ อาทิ รศ.ดร.พร ศรียมก อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษา มสธ. จ.กระบี่ บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ชมรมนักศึกษา มสธ. จ.สุราษฎร์ธานี บรรยายเรื่อง "ผู้นำต้องคิด..คิดอย่างไร" ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน