ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กีฬาเครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6

   

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมความรักสามัคคีของนักศึกษาสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช