www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กีฬาเครือข่ายอุดมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 6

   

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมความรักสามัคคีของนักศึกษาสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com