www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาวิชาการ ชุมพร สุราษฎร์ธานี

   

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปลาย/55 ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ นายชนัญญู เผือกพรหม นายจีรเมธ วงศ์รักษา และบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาใหม่และชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
จังหวัดชุมพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com