ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาวิชาการ นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 26 และ 27 มกราคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ และภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา ให้กับนักศึกษาใหม่ภาคปลาย/55 ณ ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. นครศรีธรรมราช โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต มี รศ.ดร.พร ศรียมก อ.กชกร ณ นครพนม นายจีรเมธ วงศ์รักษา นายสยาม แก้วแกมจัทร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักศึกษาใหม่และชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จังหวัดกระบี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


จังหวัดภูเก็ต