www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร งบประมาณกองทุน มสธ. 12 ปี

   

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร งบประมาณกองทุน มสธ. 12 ปี หัวข้อ กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในงานบริการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และตาลคู่บีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com