ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การบรรยายทางวิชาการ

   

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สื่อสารปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน และแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย