www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การบรรยายทางวิชาการ

   

รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สื่อสารปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน และแนะแนวการศึกษาต่อ มสธ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี และวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียน
ภูเก็ตวิทยาลัย

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com