www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

   

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราชและชมรมนักศึกษา มสธ. ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง 2558 เปิดประชมคมอาเซียน : นครศรีธรรมราชตั้งรับและรุกอย่างไร มีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการค่าย มสธ. สร้างสรรค์ สังคมประชาธิปไตยก้าวไกลสู่อาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการกวมกว่า 100 คน


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com