ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

   

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราชและชมรมนักศึกษา มสธ. ได้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง 2558 เปิดประชมคมอาเซียน : นครศรีธรรมราชตั้งรับและรุกอย่างไร มีวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการค่าย มสธ. สร้างสรรค์ สังคมประชาธิปไตยก้าวไกลสู่อาเซียน มีผู้เข้าร่วมโครงการกวมกว่า 100 คน