ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายลิกอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2556

   

การประชุมเครือข่ายลิกอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีบรรณารักษ์ และอาจารย์ที่รับผิดชอบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเรียงกัน