www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายลิกอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2556

   

การประชุมเครือข่ายลิกอร์เน็ต ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีบรรณารักษ์ และอาจารย์ที่รับผิดชอบห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเรียงกัน
     
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com