ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวนักศึกษา กศน.ภูเก็ต

   

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรแนะแนวให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต โดยท่านได้ให้ความรู้ แนวทางการ ศึกษาต่อ มสธ. และการเรียนหลักสูตรสัมฤทธิบัตร มีนักศึกษา กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าฟังการบรรยายกว่า 700 คน