www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2556 ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ. ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ.ภาคใต้ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด 35 ปี มสธ. สานกีฬา สานใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน โดยมี รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน มาเป็นประธานในงานราตรีเขียวทองสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 300 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com