ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมทั่วประเทศ

   

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2556 ผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ทั่วประเทศ ณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี โดยผู้นำชมรมนักศึกษาได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ การจัดทำแผนกิจกรรมประจำปีและกิจกรรมอื่นๆ