www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบัณฑิตอาสา

   

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาเพื่อให้บัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการเป็นบัณฑิตสามารถไปเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยมีนางรมิตา อั๋นวงศ์และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นวิทยากร โดยมีบัณฑิตเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร จำนวน 17 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com