ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบัณฑิตอาสา

   

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมบัณฑิตอาสาเพื่อให้บัณฑิต มสธ. ที่สำเร็จการเป็นบัณฑิตสามารถไปเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้แก่นักศึกษาปัจจุบัน โดยมีนางรมิตา อั๋นวงศ์และนายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพเป็นวิทยากร โดยมีบัณฑิตเข้าร่วมอบรม ณ โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร จำนวน 17 คน