ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิต

   

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน โดยมี รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน และ อ.ดร.ดรุณี จำปาทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป้นวิทยากร โดยมีนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมจำนวน 135 คน