ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556