www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

MOU กับค่ายเขตอุดมศักดิ์

   

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายวิวิทย์ ชูเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และคณะได้ร่วมประชุมและแนะกนวการศึกษาให้กับกำลังค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. และกองทัพบก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 250 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com