ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาวิชาการ

   

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2556 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จ และสร้างเครือข่ายนักศึกษา ในวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา และโรงเรียนบ้านเขาน้อย อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีการบรรยายเรื่อง นักศึกษา มสธ. กับการเรียนการสอนทางไกล การวางแผนการเรียน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. กับการบริการ และเครือข่ายช่วยเหลือดูแลนักศึกษา โดยมี ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ นายสยาม แก้วแกมจันทร์ นายชนัญญู เผือกพรหม เป็นวิทยากร กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ โดยบัณฑิต มสธ. กิจกรรม Walk rally โดยชมรมนักศึกษา นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกริมคลองลำพูน ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชนชายฝั่งทะเล ณ ชุมชนบ้านกลาง ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา โดยมีนักศึกษาใหม่ บัณฑิต และชมรมนักศึกษา ทั้ง 7 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อ.เมือง จ.พังงา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


โรงเรียนบ้านเขาน้อย อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี