www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านประกอบลีลา : อนุรักษ์ภาษาถิ่น

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านประกอบลีลา : อนุรักษ์ภาษาถิ่น วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยมีบุคลากร ครู และนักเรียน จำนวน 191 คน เข้าร่วม 7 สถาบัน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดกัด อ.พระพรหม
2. โรงเรียนวัดท่าช้าง อ.พระพรหม
3. โรงเรียนวัดแพร่ อ.พระพรหม
4. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม อ.พระพรหม
5. โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ.พระพรหม
6. โรงเรียนวัดโมคลาน อ.ท่าศาลา
7. โรงเรียนวัดมะม่วงทอง อ.เมือง

ผลตัดสินการประกวดปรากฎว่า 3 สถาบันได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดแพร่

ในนามศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณบุคลากร ครู และนักเรียนทั้ง 7 สถาบัน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม และหวังว่าโอกาสต่อไปคงได้รับความร่วมมือเช่นนี้ต่อไป

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com