ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านประกอบลีลา : อนุรักษ์ภาษาถิ่น

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการประกวดเล่านิทานพื้นบ้านประกอบลีลา : อนุรักษ์ภาษาถิ่น วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยมีบุคลากร ครู และนักเรียน จำนวน 191 คน เข้าร่วม 7 สถาบัน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดกัด อ.พระพรหม
2. โรงเรียนวัดท่าช้าง อ.พระพรหม
3. โรงเรียนวัดแพร่ อ.พระพรหม
4. โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม อ.พระพรหม
5. โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ.พระพรหม
6. โรงเรียนวัดโมคลาน อ.ท่าศาลา
7. โรงเรียนวัดมะม่วงทอง อ.เมือง

ผลตัดสินการประกวดปรากฎว่า 3 สถาบันได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดแพร่

ในนามศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ขอขอบคุณบุคลากร ครู และนักเรียนทั้ง 7 สถาบัน ที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม และหวังว่าโอกาสต่อไปคงได้รับความร่วมมือเช่นนี้ต่อไป