www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการวันสถาปนา มสธ.

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. สุราษฎร์ธานี และชมรมนักศึกษา มสธ. ชุมพร จัดโครงการวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 35 ปี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร วันที่ 7 กันยายน 2556 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช วันที่ 8 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายทางวิชาการ การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กิจกรรมปลูกป่า และงานสังสรรค์ มีคณาจารย์ นักศึกษาและบัณฑิต มสธ. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
จ.สุราษฎร์ธานี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


จ.ชุมพร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จ.นครศรีธรรมราช

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จ.ภูเก็ต

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


จ.กระบี่

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com