www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการทางวิชาการวันสถาปนา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มสธ. ครบรอบ 35 ปี โดยจัดฝึกอบรมเรื่อง นวัตกรรมสื่อสารการศึกษาเข้าสู่อาเซียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com