www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ติวเข้มชุดวิชา

   

ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชาให้กับนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการในการสอบไล่ประจำภาค โดยมีบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากร ในวันที่ 12 13 และ 20 ตุลาคม 2556 มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com