www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. จัดบรรยายทางรัฐศาสตร์ เรื่อง การเมืองไทยในมุมมองทางรัฐศาสตร์ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com