ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. จัดบรรยายทางรัฐศาสตร์ เรื่อง การเมืองไทยในมุมมองทางรัฐศาสตร์ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย รศ.ดร.เสนีย์ คำสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน