www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรม

   

เมื่อวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2556 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ขึ้น ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาแผนปฏิบัติงานของชมรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 และให้ผู้นำชมรมได้รับความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความสามัคคี โดยมี รศ.ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ รศ.ดร.พร ศรียมก และ รศ.บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้นำชมรมนักศึกษาทั้ง 7 จังหวัดเข้าร่วมกว่า 60 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com