www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ชมรมระนองร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก

   

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง และ กศน.ตำบลทรายแดง ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 นี้ ได้มีประชาชนนำบุญหลานและเด็กๆมาร่วมกว่า 400 คน และได้จัดมีการแสดงต่างๆของนักเรียน ในครั้งนี้ด้วย


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com