www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการสัมมนาวิชาการ

   

เมื่อวันที่ 19 , 25 , 26 มกราคม 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ และภูเก็ต ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เรียน มสธ. อย่างไรให้สำเร็จและสร้างเครือข่ายนักศึกษา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการศึกษาในระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักศึกษาใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 150 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com