www.stou.ac.th

ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ

   

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. ได้ร่วมบันทึกรายการวิทยุ "รายการคุยผ่านไมค์" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา โดยได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com