ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวร่วมกับสาขาวิชา

   

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. เป็นวิทยากรแนะแนวให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน