ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

   

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. 10 แห่ง "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกตำรา" มุม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน การประชาสัมพันธ์ มุม มสธ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก