www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

   

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด มสธ. 10 แห่ง "กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนอกตำรา" มุม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน การประชาสัมพันธ์ มุม มสธ. โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา กศน. ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com