www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการบัณฑิตไทยไม่โกง

   

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล "บัณฑิตไทยไม่โกง" ณ โรงแรมแกรนเซาร์เธิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มีกิจกรรมฟังบรรยายและร่วมประกวดนำเสนอการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ โดยนายอนุรักษ์ ธีระตานนท์ รองประธานชมรมเป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน


     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com