ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ติวพิเศษกฎหมาย

   

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 รศ.วรวุฒิ เทพทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มสธ. เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 36 คน