www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง (ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา) เพื่อเสริมเพิ่มเต็มความรู้ในเนื้อหาชุดวิชาให้แก่นักศึกษาใหม่ ภาค 2/2556 โดยมีบัณฑิตอาสาเป็นวิทยากรติวเนื้อหาวิชา เมื่อวันที่ 20, 26, 27 เมษายน 2557 โดยมีนักศึกษาใหม่ภาคปลาย/2556 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com