ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

อบรมเข้ม ป.บัณฑิต

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดอบรมเข้มนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2557 มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 147 คน