ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้

   

เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2557 ชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. สุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. ภาคใต้ (ครั้งที่ 11) มสธ. 36 ปี เมืองคนดีเกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย มาเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่าน ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช มาเป็นประธานในงานราตรีเขียวทองสัมพันธ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบัณฑิต มสธ. เข้ารวามกว่า400 คน