ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ. ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัด และบุคลากรศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจมุม มสธ. ในเขตพื้นที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 22 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วรวุฒิ เทพทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรดำเนินการสัมมนา