www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ให้กับผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2557 โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โครงการสัมฤทธิบัตร และบริการด้านทะเบียนนักศึกษา
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com