www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โรดโชว์

   

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์. ดร. นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดี มสธ. พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางมาจัดกิจกรรมโรดโชว์ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และพบปะเครือข่าย โดยในวันแรกท่านอธิการบดีได้เข้าพบปะเครือข่ายเยี่ยมศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจ มุม มสธ. ณ ห้องสมุดประชาชน จ.นครศรีธรรมราช ศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุทางสถานีวิทยุ อสมท. นครศรีธรรมราช และสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 นครศรีธรรมราช ในวันที่สอง ท่านอธิการบดีได้พบปะเครือข่ายสื่อมวลชน พร้อมทั้งแถลงนโยบาย มสธ. กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบรรยายเรื่อง สื่อไอทีเปลี่ยนชีวิต สำหรับในช่วงบ่ายอธิการบดี และคณะได้เป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาให้กับกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ และนักศึกษา กศน. กว่า 350 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com