ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

การสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

การสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี