ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการเตรียมความเข้าสู่ AEC

   

โครงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช