www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้

   

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์เข้าร่วมแสดง และมี ผศ.ดร ธีรวัฒน์ ช่างสาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com