ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้

   

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์เข้าร่วมแสดง และมี ผศ.ดร ธีรวัฒน์ ช่างสาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นภาคใต้ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน