www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมสถาปนา มสธ. ครบรอบ 36 ปี

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช จัดโครงการวันสถาปนา มสธ. 36 ปี เสวนาทางวิชาการหัวข้อ "พลังเยาวชนและสังคมกับการต่อต้าน คอร์รัปชั่น" และกิจกรรมปลูกป่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน

วันที่ 5 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และกิจกรรมบำรุงรักษาป่าปลูกเดิมปลูกเพิ่มใหม่ ณ สถานีวนวัฒนวิจัยในช่อง จังหวัดกระบี่
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และ กิจกรรมปลูกป่า ณ พื้นที่โครงการในพระราชดำริหนองใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 7 กันยายน 2557 ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช และ กิจกรรมปลูกป่า ณ บ้านปากน้ำปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com