www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์วันปฐมนิเทศ

   

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และชุมพร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 "กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์" เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาใหม่ "เครือข่ายช่วยเหลือดูแลกันฉันท์น้อง-พี่" โดยแบ่งนักศึกษาใหม่ตามสาขาวิชา และมีบัณฑิตอาสาและชมรมนักศึกษาเป็นที่ปรึกษากลุ่ม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 400 คน
นครศรีธรรมราช
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
กระบี่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
พังงา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภูเก็ต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระนอง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สุราษฎร์ธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com